Meters & Spectrophotometers

 


     Photometers & Spectrometers เครื่องวิเคราะห์สารละลายต่างๆ เครื่องมือใช้หลักการวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสงได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของสสารเพื่อนำไปใช้ในการวัดได้หลากหลาย เช่น ทางด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมี การผลิตน้ำในโรงงาน น้ำเสีย เป็นต้น

     
Conductivity Ion  Suspended Solids
 Fluoride Salinity  Turbidity
 DO Conductivity/TDS  TDS
 ORP  pH  Gas Combustion Detector