Lab Furniture


      ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แลบ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้บริการออกแบบก่อนการผลิตเพื่อกำหนดรูปแบบห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยังจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ