Lab Service


   

     การให้บริการทางด้าน การวิเคราะห์ น้ำ ทั้งทางด้านน้ำ ในอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพียงแค่ตรวจ แต่ยังทีบริการเก็บน้ำตัวอย่าง ให้ รายงายวิเคราะห์ ผลที่ได้พร้อมแนวทางแก้ไขได้ให้บริการดังนี้

น้ำดื่ม
น้ำเสีย
น้ำแม่น้ำ ลำ คลอง ทะเลสาบ
น้ำ ระบบหล่อเย็น (cooling tower)
น้ำหม้อไอน้ำ (boiler)
น้ำระบบทำความเย็น (chiller)
ไอน้ำ (steam condensate)
น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
อื่นๆ